Повик за трудови и упатства до авторите

Systasis е меѓународно научно електронско списание посветено на објавување стручни и научни трудови, резимеа од магистерски трудови, резимеа од докторски трудови и трудови од помлади истражувачи од областите класична филологија, античка философија, историја на античкиот свет, археологија, епиграфика, палеографија, дидактика, рецепција и општо земено на теми поврзани со антиката. Списанието исто така објавува и преводи од класичните јазици и рецензии на книги. Systasis излегува двапати годишно, во мај и ноември.

Прилозите во Systasis се објавуваат на македонски, англиски, француски, германски, руски и италијански јазик. Списанието не обезбедува превод и лектура, освен за текстовите на македонски. Редакцијата го задржува правото да не ги прифати за објавување трудовите кај кои квалитетот на преводот или лектурата не е на задоволително ниво.

Стручните и научните трудови се поднесуваат на рецензија од двајца анонимни рецензенти. Редакцијата нема да ги земе предвид за објавување трудовите кои претходно веќе биле објавени на друго место или во моментот се поднесени за објавување на друго место.

Доколку трудот содржи илустрации или друг материјал за кој важат авторски права, авторот е должен да обезбеди соодветна дозвола.

Општи упатства

Ве молиме придржувајте се до следниве упатства при поднесувањето на прилозите:

Прилозите треба да содржат: име и презиме на авторот, институција во која работи (ако има), електронска адреса, наслов на статијата со големи букви, апстракт, клучни зборови и текст.

Статиите на македонски јазик треба да бидат придружени со резиме од 200 до 300 збора на еден од погоре посочените јазици. Резимето треба да ги содржи истите компоненти како статијата: име и презиме на авторот, институција во која работи (ако има), електронска адреса, наслов на статијата со големи букви, клучни зборови и текст.

Текстот на резимеата на магистерски трудови треба да содржи 250-300 зборови, а на резимеата на докторски трудови 1000-1200 зборови. Проширени резимеа на магистерски и докторски тези може да бидат прифатени за објавување и како статии.

За пишување на прилозите се препорачува користење на фонтот Palatino Linotype во поддршка на соодветниот јазик, како и на грчкиот. Ако користат поинаков фонтза грчкиот текст, авторите љубезно се молат да го наведат тој фонт.

Само релативно познати грчки зборови (термини) може да бидат предадени во латинична транслитерација и курзив, но не и цели синтагми или реченици. За овие задолжително е да се употребува грчко писмо со сите придружни знаци. На места каде што одговара, изворниот текст може да биде проследен со превод.

Прилозите треба да бидат во формат А4 со еден и пол проред. Бројот на страниците е неограничен.

Прилозите треба да се испраќаат како MS Word doc или docx фајли како pdf фајл на електронската адреса на списанието: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.. Фотографиите треба да се испраќаат како посебни фајлови, со што е можно повисока резолуција. Други слики и табели исто така треба да се испраќаат како посебни фајлови. Нивното место во текстот треба да биде назначено.

Цитирање и библиографија

За цитатите, библиографијата и белешките употребувајте го Харвардскиот, „автор-датум“ систем: цитирањето во статиите треба да содржи само презиме на авторот, година на издавање и навод на страниците. Покрај ова, статијата треба да биде проследена со целосен список на библиографските единици.

Во продолжение се посочени примери за изгледот на цитатите како што се бара во Systasis.

1. Наводи во фуснотите

1.1. За антички автори:

Име на авторот, Наслов (целосно име или кратенка), број на книга со римски цифри, точка, број на поглавје со арапски цифри, проследено со празен простор, а по него вообичаениот начин на цитирање со број на редот, илисо точка, а по неа бројот на параграфот (параграфите) со арапски цифри.

Примери:

Аристотел, Ethica Nicomachea II.1 1103a14-23

Херодот, Истории IV.28.1-7

Plaut. Mil. II.3.65

Cic. Fl. 21.50

1.2. За модерни автори:

а) презиме (година), страница/страници.

Примери:

Илиевски (1961) 93-94

Papazoglou (1979), 302

б) Ако има двајца автори со истото презиме, покрај презимето се пишуваат и иницијали од името.

Примери:

Rosen, H. B. (1967), 35

Rosen, S. (1982), 47-48

в) Ако има повеќе трудови од истиот автор објавени во иста година, покрај годината се пишуваат латинични букви.

Примери:

Risch (1981a), 23-34

Risch (1981b), 29-31

2. Наводи во главниот текст

2.1. За антички автори:

Исто како во фуснотите.

2.2. За модерни автори:

а) Презиме година, страница/страници.

Примери:

(Ruijgh 1967, 10)

б) Ако има двајца автори со истото презиме, покрај презимето се пишуваат и иницијали од името.

Примери:

(Rosen, H. B. 1967, 35)

(Rosen, S. 1982, 47-48)

в) Ако има повеќе трудови од истиот автор објавени во иста година, покрај годината се пишуваат латинични букви.

Примери:

(Risch, 1981a, 23-34)

(Risch 1981b, 29-31)

3. Список на користената литература на крајот од статијата

Kон статијата треба да биде приложен целосен список на цитираните библиографски единици, подредени по абецеден или азбучен редослед на презимињата на авторите, а по нив годината. Доколку има повеќе од еден цитат од ист автор во истата година, се става мала буква по годината на издавање.

3.1. Наведување книги:

Презиме на авторот, име на авторот или иницијал (година на издавање), Наслов на книгата, издание [доколку има повеќе од едно], назив на книгоиздателството, место на издавање.

Пример:

Risch, E. (1974), Wortbildung der homerischen Sprache, Zweite Auflage, Walter de Gruyter, Berlin-New York.

3.2. Наведување поглавја:

Презиме на авторот, име на авторот или иницијал (година на издавање), ‘Наслов на поглавје’, во: Презиме на приредувачот, име на приредувачот или иницијал (ed./eds.) Наслов на книгата, издание [доколку има повеќе од едно], назив на книгоиздателството, место на издавање, бројка на страниците на поглавјето.

Пример:

Burian, P. (1997), ‘Myth into mythos: the shaping of tragic plots’, во: Easterling, P. E. (ed.) The Cambridge Companion to Greek Tragedy, Cambridge University Press, Cambridge, 178-210.

3.3. Наведување статии од списание:

Презиме на авторот, име на авторот или иницијал (година на издавање), ‘Наслов на статијата’, Наслов на списанието, број на списанието со арапски цифри, страници на статијата.

Пример:

Badian, E. (1984), ‘The Death of Saturninus’, Chiron 14, 101 ff.

3.4. Наведување статии од конференција:

Презиме на авторот, име на авторот или иницијал (година на издавање), ‘Наслов на статијата’, во: Презиме на приредувачот, име на приредувачот или иницијал (ed./eds.), Наслов на конференцијата, датум на конференцијата, име на издавачот, место на издавање, страници.

Пример:

Killen, J. T. (1999), ’Mycenaean o-pa‘ in Deger-Jalkotzy, S., Hiller, St., Panagl, O., Nightingale, G., Lindner, T. (ed.), Floreant Studia Mycenaea. Akten dex X. Internationalen Mykenologischen Colloquiums in Salzburg vom 1-5 Mai 1995, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 325–341.

3.5. Наведување електронско издание или веб-страница:

Презиме на авторот/приредувачот, име на авторот/приредувачот или иницијал (ed./eds.) [доколку е потребно] (последно ажурирање или датум на авторско право), ‘Наслов на статијата/страницата’, (Назив на списанието, изданието, сајтот), достапно на: URL (Посетено на: датум).

Пример:

Taida, I. (2008), ‘Diaeresis in the Homeric Hymns’, (Systasis), достапно на: http://www.systasis.org.mk/en/statii.asp (Посетено на: 20 February 2009).

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com